PERSONUPPGIFTSPOLICY – STEAM

Bakgrund och syfte
Vi vill tacka dig för visat intresse för STEAM. Vi tar seriöst på den personliga integriteten hos våra kunder. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att Din personliga integritet respekteras och att Dina personuppgifter behandlas korrekt. Eventuellt känsliga personuppgifter hanteras med stor försiktighet.

Vi tar såsom personuppgiftsansvarig ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Denna policy reglerar villkoren för Ditt engagemang hos bolag inom STEAM. Målet med detta informationsblad är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för Dig hur och varför vi samlar in, använder, överför och lagrar viss personlig information om Dig. Detta beskriver även vilka rättigheter Du har som registrerad. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem är personuppgiftsansvarig?
STEAM Strength & Fitness AB, org. nr. 559216-6408
Adress: Kvarnvägen 8, Hus L, 35241 Växjö, SVERIGE
Telefonnummer: 070 39 36 503
E-postadress: hemsida@steamstrength.se

Ägare
Ändamålen med, samt den rättsliga grunden för, respektive behandling I samband med att Du engagerar Dig hos oss genom att ingå medlemsavtal med STEAM, checka in/besöka eller anmäla Dig till en träningsperiod på en STEAM – anläggning, använda STEAM-appen, lojalitetsprogrammet och/eller anmäla Dig till ett nyhetsbrev, sparas vissa personuppgifter om Dig. När du loggar in på vårt nätverk sparas även information om din s.k. MAC-adress. En MAC-adress, eller Media Access Control Address, är en unik identifierare för varje nätverkskort och gör det möjligt att identifiera användare och positionering i trådlösa nätverk. Personuppgifter behandlas enbart för särskilda och i denna policy angivna ändamål. De personuppgifter som behöver hanteras är e-post, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, bild och personnummer. Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera det avtal Du ingått som kund och för att tillhandahålla träningsmöjligheter på, och tillgång till, våra träningsanläggningar. Insamling av Ditt personnummer sker även för att kunna säkerställa en identifiering av Dig som medlem och att rätt personer får tillgång till och befinner sig i våra lokaler, bland annat av säkerhetsskäl. Personnummer används även för bokföringsändamål samt betalningshistorik och kan komma att krävas av revisorer. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera Dig och kan inte heller fullfölja det avtal som Du ingått.

I samband med ditt medlemskap, även vid provträning, kan du komma att få fylla i en s.k. behovsanalys innehållande uppgifter om bl.a. träningshistorik och personliga mål. Denna kan även innehålla uppgifter som relaterar till din hälsa. En sådan behovsanalys görs i syfte att tillhandahålla Dig ett anpassat träningsprogram Information om din hälsa behandlas enbart med Ditt uttryckliga samtycke.

Om du själv fyller i känsliga personuppgifter såsom längd, vikt, fysisk status eller träningsvanor genom t.ex. vår app eller i samband med utformning av personligt träningsprogram tillsammans med någon av Actics medarbetare samtycker du till vår hantering av sådana personuppgifter. Detta gäller även samtycke för koppling till tredjepartsapplikationer för hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlingen är även baserad på vårt berättigade intresse att kunna skicka ut kundundersökningar. Detta gör vi i syfte att förbättra vårt träningsutbud och vår service till Dig för att Din upplevelse skall bli så bra som möjlig. Baserat på samma grund behandlar vi även personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till Dig. Sådana utskick sker exempelvis via e-post, sms, telefon eller via push-notiser genom appen. Ändamålet med detta är att kunna lämna Dig mer relevanta erbjudanden och erbjuda en bättre service.
Vilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?

STEAM Strength & Fitness AB är mottagare och personuppgiftsansvarig. Mottagare av personuppgifter är även STEAM Strength & Fitness AB samt ev andra kommande anläggningar inom STEAM Strength & Fitness AB. Vi har biträdesavtal med bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Hur länge sparas Dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. De flesta personuppgifter sparas dock under hela den period Du är aktiv hos något gym inom STEAM Strength & Fitness AB. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden grundar sig på det avtal Du har ingått, de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med Dig, även under en tid efter att Ditt engagemang upphört. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Beroende på hur länge personuppgifterna sparas begränsas stegvis det antal individer som har tillgång till personuppgifterna genom vår interna behörighetsadministration.

Kontrakt
Uppgifterna i medlemsregister gallras när kundförhållandet har upphört. Medlemskontrakt och personuppgifter hänförliga till dessa kan dock sparas för fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt exempelvis Bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor rörande medlemsavtalet.

Behovsanalyser och träningsprogram
Digitala behovsanalyser och träningsprogram sparas så länge medlemsskapet är aktivt eller provträningspersioden pågår och gallras senast en månad efter hävning av medlemsskap/avtal/samarbete med din coach.

Marknadsföring, nyheter och kundundersökningar
Vid provträning, besök eller annat tillfälligt engagemang hos någon av våra anläggningar insamlas personuppgifter för nyhets- och andra marknadsföringsutskick kopplade till Ditt engagemang. Dessa personuppgifter sparas i upp till arton (18) månader efter att sådant engagemang upphört och gallras därefter.

Vilka rättigheter har Du som registrerad?
Som registrerad har Du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling, vilket förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om Dig som behandlas, att begära rättelse eller radering av personuppgifter, att under vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

Rätten att göra invändningar
I del fall behandling av Dina personuppgifter är baserad på en intresseavvägning har Du alltid rätt att, av skäl som hänför sig till Din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling, inbegripet profilering.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När Du besöker våra hemsidor eller använder övriga digitala tjänster såsom våra appar, registreras automatiskt information om Din användning för bl.a. profileringsändamål. Denna information kan innehålla personuppgifter och kan omfatta vilka tjänster Du använder, vilka sidor Du besöker och hur Du beter Dig på ex. webbplatsen. Informationen kan delas upp i kategorierna nedan.

  • teknisk information om Din enhet och Internet-anslutning
  • information om hur Du använder tjänsterna; användarbeteende
  • platsinformation
  • uppgifter från andra källor

Övriga utlämnanden:
STEAM Strength & Fitness AB kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter och data till andra parter: (a) om vi har ditt medgivande uttryckligt eller genom godkännande av andra användaravtal; (b) Om STEAM beordras lämna ut sådan information inom ramarna för polisutredning eller genom kallelse inför domstol, rättsorder, rättslig process eller motsvarande juridisk skyldighet; (c) för att kunna följa och efterleva våra användarvillkor, regler och policies; (d) om det anses nödvändigt för att kunna vidta rättsliga åtgärder eller försvara oss mot krav eller i tvister rörande brottmål eller civilrättsligt. Vi kan också överföra dina personuppgifter till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av STEAM Strength & Fitness AB verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy utan att meddela dig om detta, och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.